DEN.AZ Hadisə Tacikistan-Qırğızıstan sərhəd münaqişəsində xəsarət alanların sayı 46 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB

Tacikistan-Qırğızıstan sərhəd münaqişəsində xəsarət alanların sayı 46 nəfərə çatıb – YENİLƏNİB

7
0
BISHKEK, KYRGYZSTAN - OCTOBER 10, 2020: A Kyrgyz serviceman guards Alma-Atinskaya Street. A state of emergency is declared in the city following clashes between supporters of rival political powers. Protesters took to Bishkek's streets following the 2020 Kyrgyz parliamentary election. Kyrgyzstan's Central Election Commission declared the election results invalid on October 6, 2020. Abylai Saralayev/TASS Êèðãèçèÿ. Áèøêåê. Âîåííîñëóæàùèé íà óëèöå Àëìà-Àòèíñêàÿ. Ïîñëå ñòîëêíîâåíèé ìåæäó ñòîðîííèêàìè ðàçëè÷íûõ îïïîçèöèîííûõ ñèë â ãîðîäå áûëî ââåäåíî ÷ðåçâû÷àéíîå ïîëîæåíèå. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Êèðãèçèè îáîñòðèëàñü ïîñëå ïðîøåäøèõ 4 îêòÿáðÿ ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ; 6 îêòÿáðÿ ïîñëå ìàññîâûõ ïðîòåñòîâ ñòîðîííèêîâ îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé â Áèøêåêå Öåíòðàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèè ñòðàíû îòìåíèëà ðåçóëüòàòû ïàðëàìåíòñêèõ âûáîðîâ. Àáûëàé Ñàðàëàåâ/ÒÀÑÑ

Qırğızıstan-Tacikistan sərhədində iki ölkənin hərbçiləri arasında silahlı toqquşma zamanı təkcə Qırğızıstan tərəfindən 46 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. 

Bu barədə TASS ölkənin sərhəd xidmətinin məlumatına istinadən xəbər verib.

Məlumata əsasən, onlardan ikisi ölüb, qalanları isə xəstəxanaya yerləşdirilib.  

Hazırda tərəflər arasında atəşkəs barədə razılaşmaya əsasən, bölgədə nisbi sabitlik hökm sürür.

20:22

Tacikistan hərbçiləri Qırğızıstanın Batken vilayətinin eyniadlı rayonunun Qızıl Bel kəndi istiqamətində ölkə ərazisinə hücum etməyə cəhd göstəriblər.

Bu barədə TASS Qırğızıstan sərhəd xidmətindəki mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Qırğızıstan və Tacikistan sərhədçiləri arasında baş vermiş toqquşmalarda təkcə Qırğızıstan tərəfdən 2 nəfər ölüb, 26 nəfərsə yaralanıb.

Bu arada Qırğızıstan parlamentinin sədri Talant Mamıtov Tacikistana cavab vermək üçün kifayət qədər hərbi gücə malik olduqlarını bəyan edərək qarşı tərəfə xəbərdarlıq edib.

Ölkənin xarici işlər işlər naziri Rulan Kazakbayev isə tacikistanlı həmkarı Siracəddin Muhriddin ilə danışıqlara başladığını bildirib. Danışıqların məkanı açıqlanmayıb.

SİZİN FİKİRLƏRİNİZ BİZİM ÜÇÜN ÇOX ÖNƏMLİDİR

Şərhinizi daxil edin!
Buraya adınızı daxil edin